Изпращайте Вашите сигнали за корупция на следните адреси:

Министерски съвет:

Адрес: гр. София, „бул. Княз Ал. Дондуков“ № 1

E-mail: zerocorruption@government.bg

Комисия по превенция и противодействие на корупцията (към Народното събрание)

София 1169, пл. “Княз Александър I” №1
Централа:(
+359 02) 939 39 Телефон: (+359 02) 9392183
e-mail: 48_kppk@parliament.bg

Висш съдебен съвет

Електронна форма за подаване на сигнал: http://www.vss.justice.bg/page/contact/11

Министерство на финансите

Сигнали за корупция по отношение на служители от МФ и от административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството, могат да бъдат подавани както в Приемната на Министерството на финансите, така и на електронната поща на Инспектората
E-mail:
inspectorate@minfin.bg

 “Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД

Адрес за кореспонденция: гр. София, 1606, бул. “Тотлебен” №30-32

На вниманието на Ръководител “Съответствие” – Поля Петрова-Огнянова; тел. 02 /8014051
email:  p.ognyanova@fmfib.bg

Сигнали за нередности или съмнения за наличието на конфликт на интереси, свързани с дейността на дружеството: https://www.fmfib.bg/bg/page/20-signali-za-n%D0%B5r%D0%B5dnosti

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

За сигнали и нередности в МРРБ: е-mail: inspektorat@mrrb.government.bg и anticorr@mrrb.government.bg, както и на „зелен” телефон с номер 080011918

За корупция в системата на МВР
Министерство на вътрешните работи
Web
: http://www.mvr.bg
Електронна форма за подаване на сигнал: http://nocorr.mvr.bg
Телефон: (+359 02) 9822222

Агенция Митници
Телефон: (+359 02) 9859 4499
Факс:
: (+359 02)  9859 4069
Web: http://customs.bg/
Електронна форма за подаване на сигнали за митнически, акцизни и валутни нарушения: https://orisignal.customs.bg/

Национално бюро за правна помощ
Адрес:  гр. София 1421, ул. „Развигор“ №1
Национален телефон за правна помощ: +359 2 8193200

Сигнали за корупция: Сигнали за корупция, свързани с работата на служителите в Националното бюро за правна помощ, можете да подадете на телефон: 02/8193213Проектът се осъществява с финансовата
подкрепа на Европейската комисия,
по програма "Превенция и противодействие на престъпността",
Home/2012/ISEC/AG в периода 2014 - 2015 година.